ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ


Διαδικασία Κατάταξης των Τουριστικών Καταλυμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά

Η εταιρεία EUROCHECK Ε.Π.Ε. είναι διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης και Ελέγχου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) με Αρ. Πιστοποιητικού Διαπίστευσης Αρ. 996, για τη διενέργεια Ελέγχων και Επιθεωρήσεων των Τουριστικών Καταλυμάτων, σχετικά με το σύστημα Κατάταξης των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων & των Επιχειρήσεων Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (Ε.Ε.Δ.Δ.) σε αστέρια και κλειδιά, με σκοπό τη χορήγηση του Εισηγητικού Εγγράφου για τη Συμμόρφωση – “Βεβαίωσης Συνδρομής Προϋποθέσεων Κατάταξης” και της Τεχνικής Έκθεσης Τουριστικών Καταλυμάτων, των κάτωθι κλάδων κατάταξης:

 

Οι απαιτήσεις της Νομοθεσίας για την πιστοποίηση των Τουριστικών Καταλυμάτων αναφέρονται στους παρακάτω Νόμους & Υπουργικές Αποφάσεις:

Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ Α΄ 155)

Υ.Α. αρ. 21185/2014 (ΦΕΚ Β΄ 2840) & Τροπ. Αποφάσεις (Αρ. 91/2015 (ΦΕΚ Β΄ 69) & Αρ. 11240/2016 (ΦΕΚ Β΄ 1739)

Υ.Α. αρ. 216/2015 (ΦΕΚ Β΄ 10) & Τροπ. Απόφασης, (Αρ. 19102/2016 (ΦΕΚ Β΄ 3387)

Υ.Α. αρ. 219/2015 (ΦΕΚ Β΄ 14)

Νομικό πλαίσιο κατάταξης των Ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ
(Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ Α΄ 155)

Αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης των Ξενοδοχείων και των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων-Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα, είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.).

Τα πιστοποιητικά κατάταξης εκδίδονται από το Ξ.Ε.Ε. βάσει της Τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται από φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για την διενέργεια Ελέγχων και Επιθεωρήσεων για την κατάταξη ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών, αντίστοιχα.
Έκαστο πιστοποιητικό κατάταξης θα ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του. Κατά την λήξη της πενταετίας η επιχείρηση θα υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία Τουρισμού πιστοποιητικό ανανέωσης της κατάταξης του καταλύματος.

Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) των Καταλυμάτων που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας νέας Νομοθεσίας, παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν στις 31/12/2017. Μέχρι την καταληκτική αυτή ημερομηνία, όλα τα Τουριστικά Καταλύματα υποχρεούνται να διαθέτουν Πιστοποιητικό Κατάταξης σύμφωνα με τις νέες διατάξεις και τα υπάρχοντα σήματα θα σταματήσουν να ισχύουν.

Διαδικασία Έκδοσης Πιστοποιητικού Κατάταξης

Απαραίτητη προϋπόθεση για το Τουριστικό Κατάλυμα είναι η ύπαρξη του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Για τα νέα Τουριστικά Καταλύματα, η διαδικασία ξεκινά αμέσως μετά την υποβολή του σχετικού φακέλου στην οικεία Π.Υ.Τ και την έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Η επιχείρηση, αιτείται αρχικά στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) για την έκδοση του Πιστοποιητικού Κατάταξης. Εν συνεχεία, ο εκμεταλλευτής του Καταλύματος επιλέγει τον επιθυμητό Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης από το μητρώο του Ξ.Ε.Ε. για τον έλεγχο και επιθεώρηση του Καταλύματος, με σκοπό την έκδοση της Τεχνικής Έκθεσης και τη χορήγηση της Βεβαίωσης Συνδρομής των προϋποθέσεων για την κατάταξη του Καταλύματος, για τη συγκεκριμένη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών. Τελικώς, ακολουθεί η επίσημη έκδοση του Πιστοποιητικού Κατάταξης από το Ξ.Ε.Ε.

Επίσης, τα καταλύματα που λαμβάνουν νέο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας μετά την 1/1/2015, υποχρεούνται να ακολουθήσουν την υπάρχουσα Διαδικασία Έκδοσης Πιστοποιητικού Κατάταξης εντός 10μέρου από την έκδοση του ΕΣΛ, όπως και παρουσιάζεται παρακάτω:

 

H Διαδικασία Κατάταξης

Σύστημα κατάταξης Ξενοδοχείων & Ε.Ε.Δ.Δ.

Το σύστημα κατάταξης αφορά τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα Τουριστικά Καταλύματα και αφορά την απάντηση των Υποχρεωτικών Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών–Κριτηρίων και τη Βαθμολόγηση των Προαιρετικών Κριτήριων των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και των Επιχειρήσεων των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων–Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), για την κατάταξη σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών, αντιστοίχως.

 

Τα βήματα της Επιχείρησης για την Κατάταξη

Βήμα 1
Αίτηση για έκδοση Ε.Σ.Λ. στην Αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού.
Βήμα 2
Αίτηση στο Ξ.Ε.Ε. για έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης.
Βήμα 3
Τεχνική έκθεση και βεβαίωση συνδρομής προϋποθέσεων κατάταξης σε κατηγορία αστέρων ή κλειδιών από τον Φορέα EUROCHECK Ε.Π.Ε.
Βήμα 4
Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης από τον Ξ.Ε.Ε.
Βήμα 5
Κατάθεση πιστοποιητικού κατάταξης στην αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού.
© 2024 EUROCHECK | All rights reserved | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Created by DProject