Προσφερόμενες Υπηρεσίες - Μεταφορά Τεχνογνωσίας


Συνδρομή στους τομείς:

 • των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,
 • των Ιατρικών Lasers, της χρήσης προϊόντων αιχμής - Νανοκοσμητολογίας, προοριζόμενα για την Κοσμητική Ιατρική, και
 • των καινοτόμων Νανοτεχνολογικών λύσεων & προϊόντων.

 

Αξιολόγηση Προτάσεων & Μεταφορά Τεχνογνωσίας για το Πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” (Horizon 2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αξιολόγηση στις θεματικές προτεραιότητες “Νανοεπιστήμες, Νανοτεχνολογίες, Υλικά και νέες Βιομηχανικές Διεργασίες (NMP)”, στον τομέα της Συνεργασίας (Συνεργατική Έρευνα μεταξύ Βιομηχανικής και Ακαδημαϊκής Κοινότητας).

Η αξιολόγηση βασίζεται στις εκάστοτε κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

 • της Επιστημονικής & Τεχνολογικής Αριστείας (S&T Excellence) για την οριοθέτηση της έρευνας παγκοσμίου επιπέδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
 • της αντιμετώπισης σημαντικών Κοινωνικών Προκλήσεων (Societal Challenges), μέσω της στρατηγικής επένδυσης σε τεχνολογίες κλειδιά, όπως η Νανοτεχνολογία, της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και της δημιουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων

 

Εξατομικευμένες Λύσεις

Ο Όμιλος EUROCHECK προσφέρει ανά περίπτωση εξατομικευμένες “tailor- made” λύσεις:

 • στις δεξιότητες επικοινωνίας στους τομείς Μεταφοράς Τεχνογνωσίας και Επιστημονικού Μάρκετινγκ (Scientific Marketing) στον Ελληνικό και διεθνή χώρο, μέσω των συνεργασιών με πολυεθνικές και πρωτοπόρες εταιρείες.
 • στις Συγκριτικές Αξιολογήσεις προϊόντων και υπηρεσιών, με ανεύρεση και παράθεση της καταλληλότερης λύσης ανά περίπτωση (S.W.A.T. Analysis).
 • στην οργάνωση και υλοποίηση δημιουργίας βάσεων δεδομένων, βασιζόμενη στην βέλτιστη αρχιτεκτονική, με εξιδανικευμένες λύσεις.
 • στις οικονομοτεχνικές μελέτες και αναλύσεις κόστους για την ίδρυση και τον εξοπλισμό και Κέντρων & Κλινικών Κοσμητικής Ιατρικής, καθώς επίσης και σε παραχωρήσεις προνομίου δικαιόχρησης (Franchising).
 • στις οικονομοτεχνικές μελέτες και αναλύσεις Κόστους Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως το “Σταθμισμένο Κόστος Ενέργειας” (Levelized Cost Of Electricity –LCOE), στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών (Α.Π.Ε.).
 • στην υλοποίηση της Κοινοτικής νομοθεσίας για Υλικά σε Επαφή με Τρόφιμα και στην εναρμόνιση της Συνθήκης REACH 1907/2006 “Καταχώρησης, Αξιολόγησης, Αδειοδότησης, Χημικών Ουσιών” (Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals).
 • στην εφαρμογή Επιβραδυντικού Φλόγας κατά το πρότυπο “UL-94 V0” και των προδιαγραφών “Χαμηλού Καπνού Μηδενικού Αλογόνου” (Low Smoke Zero Halogen-LS0H), σε συμμόρφωση με τη συνθήκη REACH, για τη χρήση στην Βιομηχανία Πλαστικών.
 • στη μετάδοση της γνώση της νομοθεσίας της Ε.Ε .για την Διαχείριση Απορριμμάτων του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος EAPI/BSP της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και των συστημάτων διαχείρισης και καύσης απορριμμάτων με την μέθοδο της Αεριοποίησης, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού.
 • στην υλοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.

 

Εκπόνηση μελετών και διεκπεραίωση εμπορικών συμφωνιών με συνεργαζόμενες εταιρείες, προσφέροντας επίσης στο εταιρικό χαρτοφυλάκιο πρωτοπόρες μελέτες, όπως:

 • την Ενεργειακή Χαρτογράφηση 9000 και πλέον φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα συνόλου 1,8 GW και της εγχώριας ετήσιας παραγωγής 5000 Φ/Β πάρκων, (pdf 1, pdf 2)
 • του Υβριδικού Συστήματος Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Κυματικής & Αιολικής Ενέργειας (pdf),
 • της έρευνας και ανάπτυξης συστήματος υπερβραχέως παλμού “FemtosecondLaser”, με εφαρμογές στη Νανο-χειρουργική, στη Μικρο-χειρουργική και στη Δερματολογία (pdf).
© 2024 EUROCHECK | All rights reserved | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Created by DProject