Αρχικός & Περιοδικός Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων


Η εταιρεία EUROCHECK Ε.Π.Ε. ως Ελληνικός Ανεξάρτητος Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης, αναγνωρισμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) με Αρ. Πιστοποιητικού Διαπίστευσης Αρ. 617, έχει πραγματοποιήσει ελέγχους και έχει εκδώσει πάνω από 19,000 πιστοποιητικά τα τελευταία 14 χρόνια.

Η πολυετή εμπειρία του Φορέα στον χώρο των Πιστοποιήσεων, σε συνδυασμό με το εταιρικό “Brand Name” στην αγορά, οικοδομούν μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και με τους συνεργάτες.

 

Πιστοποιήσεις και Ελέγχους Συμμόρφωσης Ανυψωτικών Μηχανημάτων & Μέσων Ανύψωσης

Κύριο αντικείμενο της EUROCHECK είναι οι Αρχικοί και οι Περιοδικοί Έλεγχοι (Τύπου ΑΑ, Τύπου Α και Τύπου Β)

Αναλυτικότερα, τα Ανυψωτικά Μηχανήματα υπόκεινται υποχρεωτικά:

 • Σε Αρχικό Έλεγχο, Τύπου ΑΑ.
  Σκοπός του Αρχικού Ελέγχου είναι να εξασφαλίσει την ορθή εγκατάσταση και καλή λειτουργία του Ανυψωτικού Μηχανήματος.
 • Σε Περιοδικό Επανέλεγχο, που διακρίνεται σε δύο τύπους:
  • Τύπος Α (πλήρης έλεγχος).
  • Τύπος Β (μερικός έλεγχος).

 

Πεδίο των Ανυψωτικών Μηχανημάτων που πιστοποιούνται από την EUROCHECK Ε.Π.Ε.:

 1. Γερανοί ναυπηγοκατασκευαστικής ζώνης, γερανοί εξυπηρέτησης λιμένων.
 2. Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργίες, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά, γερανοί με ικανότητα ίση ή άνω των 2 τόνων.
 3. Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά, γερανοί με ικανότητα κάτω των 2 τόνων.
 4. Γερανογέφυρες με ικανότητα ίση ή άνω των 5 τόνων
 5. Γερανογέφυρες με ικανότητα κάτω των 5 τόνων.
 6. Οικοδομικοί πυργογερανοί
 7. Μικροί γερανοί οικοδομών μέχρι 250 kg (παπαγαλάκι)
 8. Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού με ικανότητα ίση ή άνω των 2 τόνων.
 9. Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού με ικανότητα κάτω των 2 τόνων.
 10. Ανυψωτικά για τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης του χειριστή ή άλλου εργαζομένου από κατακόρυφο ύψος άνω των 3 m.
 11. Μηχανήματα έργων που είναι: Γερανοί, Καλαθοφόρα, Γερανοί- εκσκαφείς, Γερανογέφυρες.
 12. Αναβατόρια ανύψωσης οικοσκευών, τροφοδοσίας, αεροσκαφών
 13. Αναβατόρια ασθενών επιβατών αεροσκαφών, εξέδρες εργασίας
 14. Αντλίες σκυροδέματος
 15. Περονοφόρα
 16. Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων άνω των 4 m.
 17. Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων μέχρι 4 m.
 18. Γερανοί περισυλλογής οχημάτων
 19. Χειροκίνητες μηχανές ανύψωσης άνω των 100 kg
 20. Αναβατόρια μη αυτοκινούμενα
 21. Υδραυλικοί μηχανισμοί με ψαλιδωτές εξέδρες με ικανότητα άνω των 200 kg
 22. Εξέδρες εργασίας.

 

Χορήγηση Πιστοποίησης

Το Πιστοποιητικό αφορά αποκλειστικά συγκεκριμένο ανυψωτικό μηχάνημα του πελάτη.

 

Ισχύς του Πιστοποιητικού

Η διάρκεια ισχύος των χορηγούμενων πιστοποιητικών είναι σύμφωνη με την αναφορά της Υ.Α. 15085/593 “Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων” (ΦΕΚ 1186/25-08-03).

Για τον υπολογισμό το χρόνου επανελέγχου λαμβάνονται υπόψη:

 • Η Κατηγορία Επικινδυνότητας των Ανυψωτικών Μηχανημάτων, τα οποία κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:
  • Υψηλής Επικινδυνότητας (Υ1 & Υ2)
  • Μέσης Επικινδυνότητας.
  • Χαμηλής Επικινδυνότητας.
 • καθώς επίσης και ο χρόνος Λειτουργίας και η Κατάσταση του ανυψωτικού μηχανήματος.

 

Σημείωση: Τα Ανυψωτικά μηχανήματα, τα οποία δεν αναφέρονται σε μια εκ των ανωτέρω κατηγοριών ή για τα οποία υπάρχει αμφιβολία κατάταξης, μπορεί να κατατάσσονται σε αυτές με κοινή απόφαση των προϊσταμένων των αρμοδίων Διευθύνσεων των Υπουργείων Ανάπτυξης, Εργασίας και του αντίστοιχου τμήματος μητρώου του Υπ. Υποδομών, ύστερα από γνωμοδότηση τριμελούς επιτροπής στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των ανωτέρω Διευθύνσεων.

Διατήρηση του Πιστοποιητικού

Η ισχύς του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης για το χρονικό διάστημα, για το οποίο έχει εκδοθεί, προϋποθέτει την συνεχή δέσμευση από τον πελάτη ότι δεν έχει προβεί σε σημαντικές τροποποιήσεις, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις.

 

Ανανέωση του Πιστοποιητικού

Ένα μήνα πριν την λήξη της ισχύος του Πιστοποιητικού ο πελάτης πρέπει να γνωστοποιεί στην EUROCHECK την πρόθεσή του για ανανέωση ή διακοπή της χρήσης του.

 

Δικαιώματα Πελατών / Υποχρεώσεις Πελατών

Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού Ελέγχου Ανυψωτικών Μηχανημάτων έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί για επαγγελματικούς σκοπούς, ειδικότερα σε περιπτώσεις προσφορών, συμφωνιών, επιβεβαίωσης παραγγελιών, για σκοπούς προβολής και για απόδειξη της συμμόρφωσης των συγκεκριμένων προϊόντων του με τις αντίστοιχες απαιτήσεις.

Επιπροσθέτως, ο κάτοχος του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την πιστοποίηση του και να μην κάνει οποιαδήποτε δήλωση που αφορά την πιστοποίηση του με τρόπο που μπορεί να εκληφθεί από την EUROCHECK ως παραπλανητικός.

Τα Δικαιώματα και οι Υποχρεώσεις των πελατών αναφέρονται αναλυτικά στον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Προϊόντων της EUROCHECK Ε.Π.Ε

 

© 2024 EUROCHECK | All rights reserved | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Created by DProject