Έκδοση Εγκρίσεων Τύπου & Χορήγηση Άδειων Κυκλοφορίας των Μηχανημάτων Έργων


Ο Όμιλος εταιρειών EUROCHECK διαθέτει τμήμα Ταξινόμησης Μηχανημάτων Έργων και έχει διεκπεραιώσει πάνω 1,000 Εγκρίσεις Τύπου / Ταξινομήσεις τα τελευταία 7 έτη.

 

Τομείς Διεκπεραίωσης Μηχανημάτων Έργων

 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
 2. ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ– ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
 3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
 4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ή/και ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
 5. ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

 

Για την Έκδοση Εγκρίσεων Τύπου των Μηχανημάτων Έργων, προσφέρονται:

 1. Τεχνική Έκθεση – Μελέτη με όλα τα τεχνικά , γεωμετρικά και λειτουργικά στοιχεία του μηχανήματος που θα βεβαιώνουμε την ασφαλή λειτουργία και κίνησή του.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα παρέχει ασφάλεια λειτουργίας και κίνηση.
 3. Φωτογράφηση του μηχανήματος για το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
 4. Κατάρτιση και κατάθεση Τεχνικού Φακέλου στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
 5. Επίσκεψη από συνεργάτη μας στις εγκαταστάσεις σας για συλλογή στοιχείων από το μηχάνημα.
 6. Όσες επισκέψεις απαιτηθούν στις εγκαταστάσεις σας με Μηχανικούς του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ για αυτοψία στο μηχάνημα.
 7. Παράδοση στην έδρα σας της ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ.
 8. Πιστοποιητικό Καταλληλότητας

Για την Έκδοση Άδειων Κυκλοφορίας των Μηχανημάτων Έργων, προσφέρονται:

 1. Τεχνική Έκθεση – Μελέτη με όλα τα τεχνικά , γεωμετρικά και λειτουργικά στοιχεία του μηχανήματος που θα βεβαιώνουμε την ασφαλή λειτουργία και κίνησή του.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι το συγκεκριμένο Μ.Ε παρέχει ασφάλεια λειτουργίας και κίνησης.
 3. Φωτογράφηση του Μ.Ε για Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και ΝΟΜΑΡΧΙΑ.
 4. Κατάρτιση και κατάθεση Τεχνικού Φακέλου για Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
 5. Κατάρτιση και κατάθεση Τεχνικού Φακέλου για ΝΟΜΑΡΧΙΑ.
 6. Επίσκεψη από συνεργάτη μας στις αποθήκες σας για συλλογή στοιχείων από κάθε Μ.Ε.
 7. Όσες επισκέψεις απαιτηθούν στις αποθήκες σας με Μηχανικούς του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ για αυτοψία σε κάθε Μ.Ε.
 8. Όσες επισκέψεις απαιτηθούν στις αποθήκες σας με Μηχανικό της Νομαρχίας για αυτοψία σε κάθε Μ.Ε.
 9. Παράδοση στην έδρα σας των ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ και Πινακίδων.
 10. Πιστοποιητικό Καταλληλότητας.
© 2024 EUROCHECK | All rights reserved | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Created by DProject