Πιστοποίηση Χειριστών Μηχανημάτων Έργων


Ο Φορέας EUROCKECK Ε.Π.Ε. είναι ένας από τους ΠΡΩΤΟΥΣ Φορείς πανελλαδικώς, που διαπιστεύθηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012: Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης - Γενικές Απαιτήσεις για Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων για την Πιστοποίηση των Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε.)

Το Πιστοποιητικό της Διαπίστευσης με αριθμό 1014-2 φαίνεται εδώ.

Η υλοποίηση τεχνικών έργων στην Ελλάδα, καθώς και διαφόρων εργασιών ανύψωσης, μεταφοράς, φόρτωσης - εκφόρτωσης κ.λ.π. γενικά, επιβάλλουν τη χρήση μηχανημάτων έργου, προκειμένου να υλοποιούνται οι εργασίες αυτές εύκολα και γρήγορα.

Για την χρήση των μηχανημάτων έργου με ασφάλεια και αποδοτικότητα, είναι αναγκαία η ύπαρξη κατάλληλα εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο θα είναι σε θέση να χειριστεί το εκάστοτε μηχάνημα διαθέτοντας αποδεδειγμένα τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες

Η πιθανή έλλειψη εξειδικευμένων και έμπειρων χειριστών από την βιομηχανία αποτελεί σημαντικό κίνδυνο και απειλή για την αξιοπιστία και την υλοποίηση των εργασιών. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ενός κατάλληλου σχήματος πιστοποίησης των χειριστών Μ.Ε., ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και αποδοτική εκτέλεση των εργασιών με χρήση Μ.Ε. και η ασφάλεια στους εργοταξιακούς και εργασιακούς χώρους.

Η πιστοποίηση χειριστών Μ.Ε., σύμφωνα με το σχήμα της Eurocheck ΕΠΕ, στοχεύει στα κάτωθι:

 • να δημιουργήσει ικανό δυναμικό πιστοποιημένων χειριστών
 • να συμβάλει σε αποδοτικές και ασφαλείς εργασίες καθώς και στην μείωση των ατυχημάτων λόγω έλλειψης της κατάλληλης τεχνογνωσίας
 • να ενισχύσει την αξιοπιστία και την ανταγωνιστικότητα στο τομέα της χρήσης Μ.Ε.

Με την απόκτηση της συγκεκριμένης πιστοποίησης, οι υποψήφιοι αποκτούν πλεονεκτήματα όπως:

 • εξειδικευμένη γνώση
 • τεκμηρίωση επαγγελματικής επάρκειας
 • απασχολησιμότητα
 • εργασιακή κινητικότητα

 

Πιστοποίηση των Χειριστών με βάση την κατάταξη των μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) σε ειδικότητες

Ειδικότητα 2: εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων, κατατάσσονται τα Μ.Ε.:

2.3 Γερανοφόρα οχήματα (παπαγάλοι) με ικρίωμα (βέλος) επί του οχήματος ανυψωτικής ικανότητας άνω των τριών (3) τόνων στη βάση του.

2.7 Ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) και λοιπών τύπων παντός συστήματος και λειτουργίας (πλην των ηλεκτροκίνητων).

2.8 Ηλεκτροκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) παντός τύπου.

 

Ειδικότητα 8: εργασίες ειδικές εργασίες ανύψωσης, κατατάσσονται τα Μ.Ε.:

8.1 Ηλεκτροκίνητοι περιστρεφόμενοι γερανοί κινητοί (πάνω σε ράγες/ σταθερής τροχιάς) και σταθεροί παντός τύπου.

8.2 Γερανοί σταθεροί παντός τύπου, οπουδήποτε και αν εργάζονται αυτοί στην ξηρά ή στη θάλασσα (πλην ηλεκτροκίνητων).

8.3 Ηλεκτροκίνητοι οικοδομικοί γερανοί παντός τύπου.

8.5 Ηλεκτροκίνητες γερανογέφυρες με αιωρούμενη καμπίνα χειριστηρίου ή με χειριστήριο από εδάφους παντός τύπου.

8.6 Ηλεκτροκίνητοι σταθεροί γερανοί τροφοδοτήσεως υλικών για την παραγωγή σκυροδέματος και άλλων οδοποιητικών και οικοδομικών υλικών παντός τύπου ΕΛΜΠΑ και λοιπών τύπων.

 

Οι  Ειδικότητες και Ομάδες των Χειριστών παρουσιάζονται αναλυτικά στο ενημερωτικό έντυπο του Φορέα.

 

Αίτηση ένταξης στο σχήμα πιστοποίησης της EUROCKECK Ε.Π.Ε. (Βλέπε Αίτηση Συμμετοχής στην Εξεταστική Διαδικασία του Φορέα)

Για να μπορέσει ένας ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στις εξετάσεις του διαπιστευμένου Φορέα, πρέπει να διαθέτει τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Ο υποψήφιος προς απόδειξη της κάλυψης των προϋποθέσεων αυτών υποβάλει στον Φορέα την αίτηση.

Το έντυπο της αίτησης ώστε να γίνει κάποιος πιστοποιημένος χειριστής Μ.Ε. παρέχεται από τον Φορέα. Ο υποψήφιος συμπληρώνει την αίτηση, παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, οι οποίες καθορίζονται από τον Φορέα και περιλαμβάνουν:

 • Στοιχεία αναγνώρισης του υποψηφίου, όπως όνομα, διεύθυνση
 • Το αντικείμενο της πιστοποίησης που επιθυμεί να λάβει ο αιτών (Ειδικότητα, Ομάδα και Μ.Ε.)
 • Δήλωση ότι ο αιτών συμφωνεί και αποδέχεται την συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις πιστοποίησης και ότι θα παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία που απαιτείται για την αξιολόγηση.
 • Δήλωση ότι ο αιτών είναι αρτιμελής και δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα όρασης, ακοής και γενικώς κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας.
 • Δήλωση ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής της ικανότητας του, θα ενημερώσει τον Φορέα.
 • Οποιαδήποτε υποστηρικτική πληροφορία προς απόδειξη της αντικειμενικής συμμόρφωσης με τα προαπαιτούμενα του σχήματος.

Όλοι οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον Φορέα, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο Φορέας ενημερώνει τον υποψήφιο ότι η αίτηση του απορρίφθηκε, καθώς και για τον λόγο απόρριψης.

Οι εξετάσεις χωρίζονται στην διενέργεια του θεωρητικού μέρους (γραπτές εξετάσεις) και στην πρακτική άσκηση πάνω σε συγκεκριμένα μηχανήματα έργου, ανάλογα με την ζητούμενη πιστοποίηση που ζητά ο υποψήφιος χειριστής.

Η αξιολόγηση γίνεται από την τριμελή εξεταστική επιτροπή, την οποία έχει ορίσει ο Φορέας και η οποία απαρτίζεται από άτομα που καλύπτουν συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Οι εξετάσεις διενεργούνται από τον Φορέα σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και χώρους, τα οποία ανακοινώνονται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία των εξετάσεων στον δικτυακό τόπο του Φορέα.

 

Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων

Ο Φορέας διατηρεί το Μητρώο των επιτυχόντων, όπου παρέχονται οι κάτωθι πληροφορίες για κάθε ένα από τα πιστοποιημένα πρόσωπα

 • Στοιχεία πιστοποιημένου (ον/μο, ΑΔΤ)
 • Αριθμός Πιστοποιητικού Καταλληλότητας
 • Syllabus (εξεταστέα ύλη επί της οποίας εξετάστηκε)
 • Ημ/νία έκδοσης πιστοποιητικού
 • Διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού
 • Ημ/νία επανεξέτασης - επαναπιστοποίησης

 

© 2024 EUROCHECK | All rights reserved | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Created by DProject